Podcast Jabul'ujule

Podcast Jabul'ujule
8 2
00:00 00:00

Program about rural development, women's empowerment, crime awareness, health and lifestyle.

2024-02-28 07:44:59
#Jabulujule - Mpilonhle Mpilonde no Dr Nomcebo Mthembu

2024-02-26 10:02:33
#Jabulujule - Notha ujule ngezamabhizinisi - Uthini umthetho uma sibuka labo abasemkhakheni wezamabhizinisi, siphinde sibuke nohlangothi lomuntu owumsebenzi.ukhona ungoti wezomthetho uMpumelelo Zikalala oqhamuka kwa Zikalala ATTORNEY’S

2024-02-26 09:44:15
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu - Ukubaluleka kokwazi izindawo lapho ongayothola isitembu esisemthethweni sokuqinisekisa amaphepha phecelezi ( validation of certified copies and their duration ).

2024-02-23 09:56:31
#Jabulujule - Ingxoxo no Thokozani Zuma odume ngo TK Zuma uThisha wesizwe ezinkundleni zokuxhumana.

2024-02-23 09:12:40
#Jabulujule - Ijadu Le Africa no Mbuso Khoza - Yini engaba wudosi oluwu gabagonsi ekufiphalisweni kweqhaza lobukhosi? Ngabe kukuphi la ubuholi bomdabu obungaqinisa khona ukuqinisekisa ikusasa labo?

2024-02-21 09:53:37
#Jabulujule - Ingono Yomsamo no Dr VVO Mkhize - Izingane ezimbili uMandla noThando bazalwe ngesikhathi esifanayo emndenini engefani. UMandla ukhule kubo kusengwa kudliwa amasi kodwa namhlanje akanalutho. UThando solokhu azalea into Okuthiwa inhlupheko ilala vuka kuye kuze kube namhlanje.

2024-02-19 08:38:00
#Jabulujule - Ncipha Bugebengu - Sibheka udaba lobungozi lokuphathwa kwezikhali abafundi ezikoleni.

2024-02-09 08:33:01
#Jabulujule - Ijadu Le Africa no Mbuso Khoza- sibuka ukuthi ubhekana kanjani nezinselelo zanamuhla ezidinga izixazululo zanamuhla kodwa libe isiko lakho lithi kumele wenze lokho okungahambelani nesikhathi ophila kusona.

2024-02-08 09:47:13
#Jabulujule - Ithemba Alibulali 8 February 2023

2024-02-07 09:52:29
#Jabulujule - Ingono Yomsamo no Dr VVO Mkhize- Umama wakho ukuthole esemncane, namhlanje useyagana, usegana nawe, ekuganeni nawe usekubiza ngesibongo salapho eganele khona. Usukhulile usunezinkinga uyathola ngalokhu, maphutha mani esiwenzayo sesithi siyalungisa.

Reviews